MenDan Szépségverseny

1. A verseny szervezője

A verseny szervezője a MenDan Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 8.; Cg.: 20-09-071779; adószám: 23424379-2-20, képviselő: Czimondor Nándor ügyvezető, a továbbiakban: Versenyszervező).

2. A Verseny

2.1. Jelen Részvételi szabályzat a Versenyszervező által szervezett, a https://www.facebook.com/MenDan.Hotel.Zalakaros/ elérésű Facebook és/vagy a https://www.instagram.com/mendanmagicspahotel/ elérésű Instagram közösségi oldalakon meghirdetett szépségversenyre vonatkozik (a továbbiakban: Verseny).

2.2. A Versenyben való részvétel a jelen Részvételi szabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Versenyszabályzat).

2.3. A jelen Versenyszabályzatban foglaltakért, továbbá a Versennyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Versenyszervezőt terheli.
A Verseny szervezését, bonyolítását, a nyertes kiválasztását, valamint az adatkezelést, a
Nyertesek értesítését kizárólag a Versenyszervező végzi.

2.4. A Versenyszervező kijelenti, hogy sem Kasza Tibor, sem Kasza-Darai Andrea, sem a Facebook, illetve az Instagram közösségi hálózat nem vesz részt a Verseny szervezésében, a nyeremény biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Versenyt nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Versennyel, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.
A Jelentkezők a Verseny során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Versenyszervező - és nem Kasza Tibor, Kasza-Darai Andrea, illetve a Facebook és az Instagram közösségi hálózat - részére adják át.

3. A Versenyben résztvevő személyek

3.1. A Versenyben a Verseny kezdő időpontjában és a választás időpontjában Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

3.2. A Versenyben nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

3.3. A Jelentkező a Versenyben történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Versenyszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta.
Amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Verseny annak bármely szakaszában
– indokolás nélkül - kizárásra kerül.

4. A Verseny időtartama

4.1. A Verseny időtartama a Versenyre történő felhívásban (a továbbiakban: Versenyfelhívás) kerül meghatározásra.

4.2. Eredményhirdetés: a kiválasztástól számított 24 órán belül.

4.3. A Verseny a Versenyszervező által akármikor, azonnali hatállyal, előzetes bejelentés nélkül beszüntethető.

5. A Verseny feltételei és menete

5.1. A Versenyben való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező a Versenyen belül maradéktalanul teljesítse a felhívásban foglaltakat.

5.2. A Verseny menetének részletes leírását a Versenyfelhívás tartalmazza, amely teljes egészében elérhető a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakról.

5.3. A Verseny kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Jelentkezőnek a Versenyből való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.
A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Versenyből bármely Jelentkezőt értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon. Így különösen, de nem kizárólagosan, ha versenyző valótlan adatokat közöl, illetve hamis képpel vesz részt a versenyben.

5.4. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy Versenyszervező a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon bármely poszt közlését megtagadhatja, moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az esetben, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek, jóerkölcsbe ütközőnek vagy oda nem illőnek találja. Ezt követően a Versenyszervező a Jelentkezőt további értesítés nélkül jogosult kizárni a Versenyből.

6. Kiválasztás és nyeremény

6.1. Azok a Jelentkezők kerülnek be a Versenyszervező adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették a Versenyfelhívásban foglaltakat.
A Versenyszervező a kiválasztást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a jelen Versenyszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítette-e a Versenyfelhívásban foglaltakat.
Minden Jelentkező egyszer kerülhet be a kiválasztási adatbázisba.

6.2. Az adatbázisba felvett Jelentkezők közül egy Nyertes és két Pótnyertes kerül kiválasztásra (a továbbiakban együtt: Nyertes).

6.3. A kiválasztást és a végeredményt a Versenyszervező által kijelölt 3 tagú szakmai bizottság végzi.
A kiválasztásra a Versenyszervező hivatalos helyiségében (MenDan Hotel Kft, cím:8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 8.) kerül sor. A kiválasztás nem nyilvános.

6.4. A Nyertest a Versenyszervező szakmai zsűri segítségével választ az adatbázisba felvett Jelentkezők közül. A kiválasztás nem nyilvános.

6.5. A Nyertes a Versenyfelhívásban közzétett Nyereményre szerez jogosultságot (a továbbiakban: Nyeremény).

6.6. A Nyeremény más nyereményre nem módosítható, utalványra nem váltható és másra
nem ruházható át.

6.7. A Nyertes értesítése a 2.1. pont szerinti felületeken és/vagy direkt üzenet útján történik a Nyertes nevének feltüntetésével. A Nyertes nevét a Versenyszervező a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon is jogosult közzétenni.

6.8. A Nyertesnek 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Versenyszervező értesítését visszaigazolja és a Nyeremény átvételéhez, valamint az esetleges járulékfizetés átvállalásához szükséges személyazonossági adatait (név, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma, TAJ-száma, adóazonosító jele, lakcíme) és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási címet írásban megadja a Versenyszervező részére.
A kapcsolatfelvételt követően a Nyertes és a Versenyszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.9. A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – elektronikus úton, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Versenyszervező viseli.
A Versenyszervező a Nyeremény felhasználhatóságát a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül visszaigazolja.

6.10. A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:

6.11. A Nyertes köteles együttműködni a Versenyszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a jelen Versenyszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

6.12. Amennyiben a jelen Versenyszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget illetve nem felel meg a jelen Versenyszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes, illetve a Pótnyertes kiesése esetén a 2. számú Pótnyertes szerez jogosultságot.
Abban az esetben, ha egyik Nyertes, illetve Pótnyertes sem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Versenyszervező dönthet a kiválasztás megismétléséről vagy pótválasztás elrendeléséről.

6.13. A Versenyszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését.
A postai költség, valamint az esetleges adó befizetésének a kötelezettségét meghaladóan a Nyereménnyel vagy annak átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és adminisztratív teendők a Nyertest terhelik, a Nyeremény átvétele és igénybevétele a Nyertes kizárólagos saját felelősségére történik.

6.14. A Nyertes és a Pótnyertes jelen Versenyszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészébe megegyeznek.

7. Adatkezelés

7.1. A Jelentkező Versenyben történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Versenyben történő részvétel feltétele.
A versenyben való részvétellel egyidejűleg a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen Versenyszabályzatot és a Versenyszervező Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és elfogadta.
A Jelentkező a Versenyben való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pótnyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a Versenyszervező, mint Adatkezelő a nevét,
- amennyiben ismert - a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza 6.7. pont szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra.
A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Jelentkezéssel összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezheti.

7.2. A Jelentkező a Versenyben történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a versenyszervező mint Adatkezelő a 7.4. pontban meghatározott célból a jelentkező azon személyes adatait és képeit kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a Versenyben történő részvétel és jelentkezés során (pl. név, e-mail cím, anyja neve, TAJ szám, születési hely és idő, adószáma. lakcím és levelezési cím, telefonszám, a továbbiakban: Személyes Adat).
A további kezelt adatok: a Versenyben történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja.

7.3. A Jelentkező a Versenyben való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a Versenyszervező mint adatkezelő kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz és az esetleges járulékok megfizetéséhez szükséges okmányait és hozzájárul ahhoz, hogy az okmányokról a Versenyszervező fénymásolatot készítsen.

7.4. A Versenyszervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a Jelentkező önkéntes hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a Versenyszervező az alábbiakban határozza meg:

A kezelt adatok köre: teljes név, anyja neve, születési hely, születési dátum, TAJ-szám,
adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
A Versenyszervező a Jelentkező Személyes Adatait kizárólag a Verseny való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

7.5. A Versenyszervező jogosult a Jelentkező Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból a Jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Verseny végét követő 12 hónapig kezelni, kivéve a 8.13. pontban foglaltakat.

A Nyertes adatait a Versenyszervező a Nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a
7.4. pont szerinti jogérvényesítés indokára figyelemmel a Nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását követően is.

7.6. A Versenyszervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét és a jogszabályokban garantált jogait.
A Versenyszervező úgyis mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.7. A Jelentkező a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a Versenyszervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: marketing@mendan.hu vagy a Versenyszervező mindenkori székhelyére küldött postai levélben

7.8. A Jelentkezőt az Infotv. és a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg:

8. Felelősségi szabályok

8.1. A Versenyszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Jelentkező érdekkörében a jelen Versenyszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés (pl. Nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért) Versenyszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2. A Versenyszervező kizárja a felelősségét a bármely posztban szereplő állításból, információból, hibából, hiányosságból vagy a Jelentkező által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.
A Jelentkező kizárólagos polgári és büntetőjogi felelőssége, hogy az általa közzétett posztban szereplő információ valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat,
sértheti-e más személy jogát vagy törvényes érdekét.

8.3. A Versenyszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.4. A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

8.5. A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa.

8.6. A versenyszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.

8.7. A Jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Jelentkezőt terheli.

8.8. A Versenyszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt bármely, a Versennyel összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.9. A Versenyszervező, Kasza Tibor, Kasza-Darai Andrea, a Facebook, illetve az Instagram közösségi hálózatok kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Versenyben való részvétellel összefüggésben, továbbá a Verseny vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Jelentkező a Versenyben történő részvétellel kifejezetten lemond a Verseny szervezésével, lebonyolításával, a sorsolással és a nyereményekkel kapcsolatosan Kasza Tiborral, Kasza- Darai Andreával, a Facebook, illetve az Instagram közösségi hálózattal szembeni bármilyen igény érvényesítéséről.

8.10. A Versenyszervező jogosult a Versenyt előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

8.11. Bármilyen, a Verseny kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Versenyszervező döntése irányadó.

8.12. A Versenyszervező kizárja felelősségét a Versennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

8.13. A Nyeremény során készült képeket és videókat a Versenyszervező bármelyik saját felületén, bármilyen gyakorisággal használhatja a Nyertes beleegyezése és értesítése nélkül meghatározatlan ideig külön ellenérték nélkül. Ezt a Versenyző a játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja és e tekintetben nem élhet visszavonási jogával.

9. Általános rendelkezések

9.1. A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit, így különösen a Verseny időtartamát és a jelen Versenyszabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Jelentkezőt a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon.

9.2. A Versenyszervező a Versenyből eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindításkori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a Jelentkezők a Versenyben való részvétellel kifejezetten elfogadnak.

9.3. A Versenyszervező jelen játékszabályzatot a www.wellnesshotelmendan.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé. A Versenyszervező a Verseny teljes időtartama alatt biztosítja a Versenyszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Versenyszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Jelentkező részére, kivéve a 7. pontban foglaltakat.

9.5. A Verseny promóciójára a Facebook, illetve az Instagram szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.

Zalakaros, 2020.07.13.
MenDan Hotel Kft.
Versenyszervező

Legnépszerűbb csomagajánlataink

Zalakarosi Wellness Akciók

Sunday Only

…hogy igazán varázslatos élményekkel zárjuk a hetet és csapjunk bele a hétfőbe!

Részletek

MenDan Vakáció

Nyár, gyere már! Alig várjuk a perzselő sugarakat, a nyár pezsgését; a VAKÁCIÓ FEELING-et.

Részletek